ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีฯ เป็นประธานแถลงข่าวผลงานวิจัยนวัตกรรมซีเมนต์แบบฉีดเพื่อทดแทน ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันของ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยร่วมกันศึกษาวิจัย มานานกว่า 10 ปี ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้ทำการพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกที่มีคุณสมบัติคล้ายซีเมนต์ สามารถขึ้นรูปได้ โดยการปั้นหรือฉีดผ่านเข็มฉีดยาขนาดเล็ก ซึ่ง “ซีเมนต์กระดูก” ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ มีองค์ประกอบทางเคมีคล้ายกับกระดูกของมนุษย์ สามารถสลายตัวได้ในร่างกาย เซตตัวได้เองในสภาวะปกติของร่างกาย ไม่เกิดความร้อนในขณะเซตตัว อีกทั้ง สามารถฉีดผ่านเข็มฉีดยาเข้าไปรักษาในบริเวณที่เป็นโพรงหรือบริเวณที่แคบ เพื่อช่วยส่งเสริมการเกาะของเซลล์กระดูก และจะสลายตัวอย่างช้าๆ เพื่อให้เลือดและของเหลวในร่างกาย ผ่านเข้าไปภายในรูพรุนที่เป็นโครงสร้างของเซลล์กระดูกได้ ช่วยให้เนื้อเยื่อกระดูกใหม่เจริญเติบโตได้ดีมีความปลอดภัยต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต

 

  ด้านอาจารย์พันโท นายแพทย์บุระ สินธุภากร หัวหน้าสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า โดยทั่วไปแพทย์จะใช้ซีเมนต์กระดูกเพื่อการเสริมความแข็งแรงของกระดูกในตำแหน่งใกล้ข้อ เพื่อช่วยเร่งการสร้างกระดูกในกรณีกระดูกหักหรือกระดูกติดช้า  ช่วยถมตำแหน่งที่มีการขาดหายไปของกระดูกผู้ป่วยที่มีกระดูกหักหรือทรุด หรือเกิดจากภาวะกระดูกพรุน  ซึ่งแพทย์จะกรีดผิวหนังเป็นรอยเล็กๆ เพื่อใส่เข็มที่จะฉีดซีเมนต์ทดแทนกระดูกเข้าไป ภายใต้การควบคุมตำแหน่งโดยเครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ จากนั้น จะดึงเข็มออกและปิดแผล ซึ่งใช้เวลาในการรักษาน้อยมาก และลดความเสี่ยงขณะรักษาโรคกระดูกพรุน  โดยทั่วไปจะนอนพักในโรงพยาบาลเพียง 1 คืนเท่านั้น เป็นการช่วยลดระยะเวลาพักฟื้น  และที่สำคัญ วัตถุดิบสามารถผลิตได้ในประเทศไทย เป็นการช่วยลดต้นทุนการนำเข้า และขยายโอกาสในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง

 

  ซึ่งการพัฒนาผลงานวิจัยนวัตกรรมซีเมนต์แบบฉีดทดแทนกระดูกได้เป็นผลสำเร็จในครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจของทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้คิดค้นขึ้นด้วยหลักทางวิชาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงเกิดประโยชน์สู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยที่ว่า “เราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ มาผสมผสานเข้ากับศาสตร์ทางการแพทย์ บนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนออกมาเป็นผลงานนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยด้านกระดูก รวมทั้ง ผู้สูงวัยที่ประสบปัญหาด้านกระดูก และยังตอบโจทก์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดรับกับนโยบายสนับสนุนนักวิจัย ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อตอบโจทก์และแก้ปัญหาของประเทศได้จริง..