ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พลโทธรากร  ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ซึ่งจะครบกำหนดปลดจากทหารกองประจำการ เป็นทหารกองหนุนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยหน่วยทหาร จำนวน 17 กองร้อยสวนสนาม ได้นำกำลังพลสวนสนามแต่งเครื่องแบบสนาม สวมหมวกทรงอ่อนสีดำ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีแม่ทัพน้อยที่ 2 ,รองแม่ทัพภาคที่ 2 , เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตลอดจนผู้บังคับบัญชาของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2,นายทหารสัญญาบัตร ,นายทหารประทวน และทหารกองประจำการ มาร่วมให้กำลังใจแก่ทหารที่จะปลดประจำการในครั้งนี้

                สำหรับพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ถือเป็นพิธีสำคัญที่ทหารที่จะปลดประจำการจะต้องเข้าร่วม เพราะธงชัยเฉลิมพล เป็นสัญลักษณ์สูงสุดที่ทหารหาญต้องให้ความเคารพ ทุกปีชายไทยที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจะต้องร่วมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเพื่อเตือนใจถึงภารกิจสำคัญของทหารในการปกป้องประเทศชาติ และเมื่อปลดประจำการจะประกอบพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลตามทำเนียมทหารที่เคยปฏิบัติมา

                ซึ่งในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ว่า การเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ตลอดระยะเวลา 2 ปี นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ประเทศชาติ และเมื่อเข้ารับราชการทหารจนครบกำหนดปลดประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร จึงถือได้ว่า ได้ทำหน้าที่ของลุกผู้ชายครบถ้วนสมบูรณ์อย่างแท้จริง ซึ่งในขณะที่เข้ามาประจำการในกองทัพ ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติ ด้วยความเสียสละ มีความมานะกล้าหาญ อดทน และได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจและกำลังสติปัญญา ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ และผู้บังคับบัญชา สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งมั่นของทางราชการ และเป็นการทำคุณประโยชน์ต่อหน่วย ต่อกองทัพบก และประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และตามที่ตัวแทนทหารกองประจำการได้ให้คำมั่นต่อธงชาติ ธงชัยเฉลิมพล และต่อผู้บังคับบัญชาว่า หลังจากปลดเป็นทหารกองหนุน และได้เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อรับใช้สังคมและชาติบ้านเมืองด้วยความเต็มใจ จะยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถือว่าเป็นสัจจะของลูกผู้ชาย พันธะผูกพันความเป็นทหารยังคงมีต่อกัน ที่จะต้องรักษาไว้ด้วยชีวิต เมื่อใดที่ประเทศชาติจำเป็นต้องใช้กำลัง ทั้งหมดจะต้องพร้อมที่จะเสียสละเลือดเนื้อแม้กระทั่งชีวิต เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติ พร้อมกับต้องคอยติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่เสมอในฐานะทหารกองหนุนของกองทัพบก โดยหากพบหรือรับทราบข่าวสารซึ่งมีความสำคัญหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด ขอให้แจ้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุด รวมทั้ง ขอให้ทุกคนได้ตระหนักและพึงระลึกจดจำความรู้และประสบการณ์ดีดีที่ได้รับจากการเป็นทหาร นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ประพฤติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต ดูแลตนเอง-ครอบครัว-บุพการีและสังคมให้มีความสุข-ความเจริญ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคม  เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศให้เจริญต่อไป..

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21