การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ ศูนย์ค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นครราชสีมา ซึ่งชมรมอาสายุวกาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคเครือข่าย ประกอบด้วย สภากาชาดไทย, สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน,  ศูนย์การศึกษาโคราช โรงเรียนเดอะเอ็นเอ อินเตอร์แคร์บริบาล, สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา, สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสุรนารี, ชมรมทู บี นัมเบอร์ วัน โรงเรียนส่งเสริมอาชีพสุรนารี  ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ

                        เพื่อสร้างเยาวชนอาสายุวกาชาดจากในและนอกสถานศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการกาชาด พร้อมจะเติบโตเป็นพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจกาชาดที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจพัฒนาเยาวชน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย และได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการฯ กล่าวว่า การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในครั้งนี้ เป็นการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี ประพฤติดี บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม   ควรแก่การสนับสนุนอย่างยิ่ง เพราะเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ เมื่อได้สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีจิตอาสา เป็นคนดี มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการกาชาด พร้อมจะเติบโตเป็นพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจพัฒนาเยาวชน ร่วมกับสภากาชาดไทยแล้ว สังคมไทยก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจกระทำความดีต่อไป อย่าได้ย่อท้อและตอบแทนพระคุณของสังคมอย่างเต็มความสามารถ

                        ทั้งนี้ ภายในงานฯ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมาสภากาชาดไทย ได้มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทยและภารกิจในด้านต่างๆ รวมไปถึงการรับบริจาคโลหิต , ดวงตา และอวัยวะร่างกาย ส่วนสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ได้ให้ความรู้เรื่องบรรเทาทุกข์ – ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีกิจกรรมการรับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ เด็กผู้ยากไร้/ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กับพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของชมรมอาสา ยุวกาชาดจังหวัดนครราชสีมา

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21