“มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้า และผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โดยนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ภาคการ เกษตรของเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เคหกิจการ ที่จะเข้าไปส่งเสริมการผลิตสินค้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของกลุ่มเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
สำหรับงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช” Food Valley จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายนที่จะถึง ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ซึ่งกิจกรรมหลัก จะเป็นการ “พัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่แปรรูปและไม่แปรรูป” กับกิจกรรมย่อย “ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร” โดยในงานฯ จะนำสินค้าแปรรูปทางการเกษตรมาจัดแสดงและจำหน่าย กว่า 40 บูธ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่รับรองมาตรฐาน ความปลอดภัย มีความแปลกใหม่ และจำหน่ายในราคาย่อมเยาจากเกษตรกร-กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาโดยตรง รวมถึง มีเวทีให้นักวิชาการทางการเกษตร ได้มาพบปะกับเกษตรกร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ – ส่งเสริมการผลิตสินค้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และอนาคต..