การประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนายประชา ฉัตรวงศ์วาน ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศฯ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเรื่องการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทางภาครัฐและภาคเอกชน จึงจำเป็นต้องมีนโยบายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน 
ซึ่งสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ด้วยการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างจริงจัง โดยเตรียมจัดโครงการประชุมสัญจรเยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ระดับโซน ทั้ง 5 โซน จาก 32 อำเภอ เพื่อออกเยี่ยมสัญจรและดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ-พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่ละโซน 
ซึ่งในโอกาสนี้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของสมาคมฯ โดยนำสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ มามอบให้กับทางสมาคมฯ สำหรับไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุในจังหวัด ประกอบด้วย ไม้เท้าผลิตจากท่อ PVC จำนวน 1,000 ชิ้น , อุปกรณ์ช่วยใส่ถุงเท้าผู้สูงอายุ จำนวน 400 อัน และ ถุงเท้า อีก 400 คู่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำสิ่งดีสู่สังคม มอบอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ