ราชภัฏโคราช จับมือ ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกวดศิลปหัตถกรรมเครื่องปั่นดินเผาโคราช

โดยสาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประกวดศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาโคราช ครั้งที่ 1 “Korat Craft Pottery #1” ณ Art Gallery and Exhibition ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประกวดศิลปหัตถกรรมออกแบบลวดลายเครื่องปั่นดินเผาจากรูปทรงตุ๊กตาตกแต่งสวน โดยออกแบบตามจินตนาการของตนเองและถ่ายทอดแนวคิดทางด้านศิลปและวัฒนธรรมไทย ซึ่งผลโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบุญวัฒนา และ โรงเรียนเสิงสาง ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนพิมายวิทยา และ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียน
ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดโครงการและจะนำผลงานไปเผยแพร่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป..