กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด - จัดระเบียบสองข้างทางถนนมิตรภาพ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกกรวด , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา , อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอสูงเนิน จัดกิจกรรมรณรงค์การทำความสะอาดและจัดระเบียบสองข้างทางถนนมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ผู้พบเห็น...