ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาค 3 ออกมาเปิดเผยกรณีที่เทศบาลนครนครราชสีมา มีคะแนนความโปร่งใส ติด F เกิดจากความผิดพลาดในการกรองข้อมูลการประเมินของเจ้าหน้าที่ไม่ครบ เชื่อหากพิจารณาจากตัวชี้วัดครบทั้ง 3 ด้าน เทศบาลน่าจะได้คะแนนความโปร่งใส ระดับ A อย่างแน่นอน

          นายมงคล สาริสุต ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาค 3 เปิดเผยกรณีที่เทศบาลนครนครราชสีมา มีคะแนนความโปร่งใส ติด F จนกลางเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เนื่องจากเทศบาลนครขนาดเท่ากันอย่างเทศบาลนครขอนแก่นได้คะแนนความโปร่งใส ระดับ A แต่เหตุใดเทศบาลนครนครราชสีมา จึงติด F ซึ่งเรื่องนี้ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาค 3 กล่าวว่า นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้เดินทางมายื่นอุทธรณ์ผลคะแนนดังกล่าว ซึ่งตนก็แนะนำให้ไปยื่นต่อ ป.ป.ช. ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาใหม่ เนื่องจากเท่าที่ตนทราบ พบว่า ผลคะแนนความโปร่งใสของเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้ระดับ F นั้น เกิดจากการรวบรวมคะแนนไม่ครบของเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ส่งข้อมูลเข้าระบบ ขาดหายไป 1 ตัวชี้วัด ซึ่งคะแนนสูงถึง 40 คะแนนเลยทีเดียว หากนำคะแนนที่ตกหล่นส่วนนี้ไปรวมใหม่ ตนเชื่อว่า เทศบาลนครนครราชสีมาน่าจะได้คะแนนความโปร่งใส ระดับ A อย่างแน่นอน

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งผลการประเมิน ปรากฏว่า  เทศบาลนครนครราชสีมา ได้คะแนนเพียง 47.67 คะแนนหรือได้ระดับ F ตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้น การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช.มีอยู่ 3 ส่วน คือ ส่วนแรก IIT มีคะแนน 30% เป็นคะแนนที่ผู้ประเมินได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คือ บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผอ./หน.ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้างที่ทำงานมาไม่น้อยกว่า1ปี ส่วนที่ 2. EIT มีคะแนน 30% เช่นกัน ส่วนนี้ผู้ประเมินได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกคือ บุคคล/นิติบุคคล/บริษัทเอกชน/หน่วยงานรัฐอื่นที่มารับบริการหรือติดต่อภารกิจของหน่วยงาน

            และส่วนที่ 3. OIT มีคะแนน 40% ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ ปชช สามารถเข้าถึงได้ เช่นข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานข่าวประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ 

ซึ่งคะแนนส่วนที่ 3 นี้เองที่ยังไม่ได้มีการนำมารวมกับส่วนที่ 1 และ 2 ทำให้คะแนนขาดหายไปกว่า 40 คะแนน จนผลคะแนนออกมา ติด F ดังกล่าว

 


บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21