เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้า อส.อำเภอเมืองนครราชสีมา นำโดยนายกฤษณธร เลิศสำโรง ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองนครราชสีมา และนายสุระ รุ่งสันเทียะ ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน ได้ประสานไปยังปกครองจังหวัดนครราชสีมา ขอรับการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ อส. จัดชุดปฏิบัติการเฉพะกิจ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 21 และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา ออกตรวจสถานประกอบกิจการ - ร้านจำหน่ายพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟ รวมทั้งสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตงานวัตถุระเบิด - ดอกไม้เพลิง ตามอำนาจแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น  ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงที่กำลังจะมาถึง และเป็นการแจ้งเตือนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอันตรายจากการจำหน่ายพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟ รวมทั้งการห้ามจำหน่ายโคมลอยในช่วงเทศกาลด้วย

    ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีร้านค้าที่ขออนุญาตจำหน่ายพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟ จำนวน 9 ร้าน โดยเน้นตรวจการเก็บและจำหน่ายในร้านค้า ซึ่งต้องมีน้ำหนักรวมของดินปืน หรือสารระเบิด โดยไม่รวมวัสดุห่อหุ้มต้องไม่เกิน 50 กิโลกรัม รวมทั้งต้องมีการจัดเก็บเป็นสัดส่วนเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวก, ห้ามวางดอกไม้เพลิงทับหรือซ้อนกันจำนวนมาก, ไม่วางปะปนกับสินค้าอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าจำพวกน้ำมันเชื้อเพลิงทุชนิด – ก๊าซ - ไม้ขีดไฟ  ซึ่งง่ายต่อการติดไฟ และจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และมีจำนวนเพียงพอตามที่นายทะเบียนกำหนด

    ทั้งนี้ ร้านค้าดอกไม้เพลิง สามารถจำหน่ายได้เฉพาะในเวลา 06.00 น. - 18.00 น. และต้องจำหน่ายในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามนายทะเบียนท้องที่ จะพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตในปีต่อไปให้ ส่วนร้านค้าที่จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ.2490 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสำหรับสถานที่ที่จะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟขนาดใหญ่ จะต้องได้รับขออนุญาตจากทางอำเภอก่อน ซึ่งทางอำเภอจะจัดทีมลงไปตรวจสอบสถานที่จัดงานดังกล่าวด้วย  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่เล่นพลุ ดอกไม้ไฟ ให้ระมัดระวังในการเล่นด้วย โดยหากนำไปเล่นแล้วเกิดเหตุอุบัติภัย อย่างเช่นเกิดเพลิงไหม้ หรือมีบุคคลรับอันตราย จะถือว่าบุคคลที่เล่นมีความผิดทางอาญา ทั้งจำและปรับ อีกทั้งหากเศษของพลุดอกไม้ไฟ ทำให้ทางสาธารณะหรือสถานที่สาธารณะสกปรก ก็มีโทษปรับ 2,000 บาท ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ด้วย..