โนนสูงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลงแขกดำนา ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา แปลงนาข้าวสาธิต มีพื้นที่จำนวน 3 ไร่ เพื่อสะสมสายพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในห้วง วันแม่แห่งชาติ และแสงดออกถึงความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์...