ก่อสร้าง “ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย และสรรพชีวิต โดยมีพระประสงค์ให้ โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ.2563 และให้จัดตั้งโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้นนั้น มีความคืบหน้าไปมากถึง 95 % ซึ่งมากกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ 
โดยงานฐานรากและงานโครงสร้างแล้วเสร็จเกือบทั้งหมด เหลือเพียงงานตกแต่งภายใน ปูพื้น ฝ้าเพดาน บุผนัง จัดเก็บรายละเอียดทั้งหมด ซึ่งอาคารที่พักแพทย์ – เจ้าหน้าที่ , โรงอาหาร , อาคารคลินิก ,สำนักงานช่าง และอาคารเก็บอาหารสัตว์-เครื่องมือ-เวชภัณฑ์ และโรงเรือนพักพิงสุนัข ที่แบ่งเป็น 10 โซน สร้างเป็นคอกเลี้ยง จำนวน1,024 คอก และพื้นที่รองรับสุนัขจรจัดที่เข้ามาฟื้นฟู รวม 5,000 ตัว ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ส่วนอาคารจำหน่ายของที่ระลึก , จุดโชว์สุนัขสุขภาพดี และร้านกาแฟ ยังอยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งภายใน ซึ่งจุดนี้ ประชาชนที่เข้ามาที่ศูนย์พักพิงฯ สามารถแวะพัก-เลือกซื้อของที่ระลึก และเยี่ยมชมสุนัขจรจัดที่ผ่านการรักษาฟื้นฟูแล้วได้อย่างใกล้ชิด และยังสามารถติดต่อขอรับไปเลี้ยงดูแลต่อที่บ้านได้ด้วย

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21