Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ลงพื้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน “โครงการร้านยาใกล้บ้าน  ลดความแออัด  ลดระยะเวลารอคอยรับยาในโรงพยาบาล”

          ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วยนายแพทย์ศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา  เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงาน “โครงการร้านยาใกล้บ้านลดความแออัด  ลดระยะเวลารอคอยรับยาในโรงพยาบาล” โดยนายแพทย์ชุติเดช  ตาบ - องครักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ได้รายงานข้อมูลต่างๆ ที่มีสถิติจำนวนเตียงให้บริการผู้ป่วยกว่า 1,300 เตียง แต่มีผู้ป่วยในเฉลี่ยประมาณ 1,644 รายต่อวัน  การให้บริการผู้ป่วยนอก  เฉลี่ยกว่า 4,000 รายต่อวัน  และ มากกว่า 1 ล้านครั้งต่อปี

 

                        จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  ให้โรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดดำเนินการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยรับยาในโรงพยาบาล  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการอำนวยความสะดวกนั้น  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ได้ดำเนินโครงการร้านยาใกล้บ้าน ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยรับยาในโรงพยาบาล  เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้ายยาแผนปัจจุบัน เป็นการเพิ่มทางเลือกเพิ่มความสะดวกของประชาชนผู้มารับบริการ  สามารถรับยาที่ร้านยาที่ร่วมโครงการ  โดยแจ้งขอรับบริการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ  จึงทำให้สามารถลดความแออัดของผู้ป่วยที่มารอรับยาได้ในระดับหนึ่ง  โดยห้องยายังคงจัดยาให้แก่ผู้ประสงค์จะขอรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน  ในช่วงเวลาที่มีผู้ป่วยจำนวนน้อยๆ  เช่น  บ่ายหรือเย็น  หรือช่วงเช้าๆ ในวันถัดไป หรือนอกเวลาราชการ โดยจะนำส่งยาไปยังร้านยาที่กำหนดต่อไป  ส่วนในช่วงเวลาราชการ  ห้องยาจะสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วย/ผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลได้ด้วยเวลาที่รวดเร็วขึ้น  ซึ่งก็คาดว่าผู้มารับบริการจะมีความพึงพอใจที่ดีขึ้นเช่นกัน

           

                        ทั้งนี้  สำหรับผู้ป่วยที่ไปรับยาที่ร้านยานั้น  เบื้องต้นขอให้ผู้ป่วยที่พร้อม  หมายถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4 โรคที่มีอาการคงที่  อาการควบคุมได้  ได้แก่  เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืดจิตเวช หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่มีอาการคงที่  และแพทย์อนุญาตให้รับยาที่ร้านยาได้  สามารถติดต่อได้ที่ห้องยาชั้น 1  อาคารผู้ป่วยนอกฯ เพื่อเลือกร้านยาที่เข้าโครงการฯ ใกล้บ้าน  ซึ่งห้องยาชั้น 1 จะมีแผนที่ร้านยาที่เข้าโครงการให้ผู้ป่วยเลือกร้านยาโดยสมัครใจ  เมื่อเลือกได้แล้วจะให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมรับยาที่ร้านยาโดยสมัครใจและกลับบ้านได้ ซึ่งทุกร้านยาที่เข้าโครงการฯ  เป็นร้านยาคุณภาพมีเภสัชกรที่มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการ  ใช้ยาได้เป็นอย่างดี  เทียบเท่ากับเภสัชกรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจึงให้ความมั่นใจได้ว่า  การรับยาที่ร้านยาตามโครงการฯ นี้  จะไม่มีความแตกต่างกับการรับยาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21