Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

          คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก ติดตามโครงการขุดลอกคลอง ของโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมประชุมสรุปการสอดส่องโครงการอื่นๆ ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน

         

          วันนี้ ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นางสุมิตรา     อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2562 โดยวันนี้นอกจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา เข้าประชุมแล้ว ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานตรวจสอบ ประกอบด้วย ปปช., ปปท., สตง. และ DSI ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นการประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายก่อนปิดงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานสอดส่องแผนงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ได้ลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/ โครงการ จำนวน 15 โครงการ จากแผนการสอดส่องทั้งหมด จำนวน34 โครงการ ครอบคลุมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนครราชสีมา ในหลายอำเภอ อาทิ โครงการก่อสร้าง และซ่อมแซมถนนในพื้นที่ อ.ปากช่อง, สีคิ้ว, ขามสะแกแสง, พระทองคำ, โนนไทย, โนนสูง, ห้วยแถลง, คง, สีดา, เสิงสาง, ปังธงชัย, วังน้ำเขียว และอำเภอโชคชัย

            นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง อีกหลายพื้นที่ โดยเฉพาะวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้า หรือสอดส่องโครงการขุดลอกอ่างหนองละหอก หมู่ที่ 5 บ้านหัวอ่าง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 7,370,000 บาท ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 178,608 ลูกบาศก์เมตร โดยมีโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

            ซึ่งสำหรับโครงการขุดลอกอ่างหนองละหอก หมู่ที่ 5 บ้านหัวอ่าง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ลงไปตรวจสอดส่องโครงการนั้น ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามความก้าวหน้าโครงการไปยังนายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ข้อมูลทีมข่าวว่า โครงการมีความก้าวหน้าไปกว่า 93% คาดจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งหากโครงการดังกล่าวเสร็จ  จะสามารถเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำ เป็น 251,200 ลูกบาศก์เมตร มีแหล่งน้ำสำรองของหมู่บ้านยามขาดแคลน สำหรับอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร อีกทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในพื้นที่ เป็นศูนย์รวมสำหรับการจัดกิจกรรมของชุมชน งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,996,725 บาท

            อย่างไรก็ตาม สำหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 55/1 เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เพื่อทําหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21