MOU การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร “ตลาดนำการผลิต”ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร ภายใต้นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหวังเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร และบริหารจัดการปริมาณการผลิตกับความต้องการสินค้าให้เกิดความสมดุล ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด-สินค้าไม่พอเพียง และราคาผลผลิตตกต่ำ.. 
สืบเนื่องจากรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ซึ่งเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการปริมาณการผลิต และความต้องการสินค้ากระแสให้เกิดความสมดุล เพื่อลดปัญหาสินค้าล้นตลาด , สินค้าไม่พอเพียง และปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างกลุ่มเกษตรผู้ผลิตและผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร เพื่อรองรับผลผลิตการเกษตรที่ออกสู่ตลาด..

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21