Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

ที่หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการจัดประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย มทร.อีสาน ครั้งที่  2 ภายใต้แนวคิด “RMUTI Research to Innovation Expo 2019” “มทร.อีสาน วิจัยสู่นวัตกรรม 2562” โดยเป็นการแสดงผลงานจากการดำเนินการวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มานำเสนอให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชม  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักวิจัยในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้นของ นักวิจัยรุ่นใหม่ มีทั้ง สิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมเพื่อการเกษตร สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและภูมิปัญญา และ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

โดยมีนายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา มาบรรยายในหัวข้อ งานวิจัยที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ และ ภาคเอกชนที่มีผลงานเชิงประจักษ์กับภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีพันธกิจเกี่ยวกับการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตการบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้มีโครงการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับสังคมและชุมชน รวมถึงสามารถตอบสนอง ความต้องการของประเทศในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในช่องทาง ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21