จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มีนโยบายให้ท้องที่-ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ให้ครอบคลุมทุกแห่ง เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยปี 2561 สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้กว่า 95 % ส่วนในปีงบประมาณ 2562 ได้กำหนดแผนขับเคลื่อนงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมโดยเร็ว ด้วยการบูรณาการร่วมกับ อสม.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและทุกชุมชน ดำเนินการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเลี้ยง ส่งยอดจำนวนให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครฯ เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาให้บริการอย่างเพียงพอ โดยตั้งเป้าฉีดกระตุ้นในกลุ่มเดิมให้ครบทั้งหมดและฉีดเพิ่มในกลุ่มใหม่ให้ได้ครบตามที่สำรวจมา
.ซึ่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ ที่ชุมชนพาณิชเจริญในครั้งนี้ ได้เตรียมวัคซีนมาให้บริการจำนวน 200 โดส เพื่อสำรองฉีดให้กับสุนัขและแมวเลี้ยงของคนในชุมชนหมู่บ้านโฮมแลนด์ด้วย โดยได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจากที่ทำการชุมชนฯ แจ้งข่าวให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าและประกาศซ้ำในช่วงเช้าก่อนออกไปทำงาน ประชาชนจึงให้ความร่วมมือ นำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางส่วนที่ไม่สะดวกนำสุนัขหรือแมวหลายตัวมาฉีดวัคซีนที่หน่วยเคลื่อนที่ฯ ก็มาติดต่อขอรับวัคซีน ฟรี ไปให้ผู้ที่เป็นอาสาสมัครปศุสัตว์ ช่วยฉีดให้กับสุนัขและแมวที่บ้านภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์
 
 
  สำหรับปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ได้พบการแพร่ระบาดของโรคในหลายพื้นที่ของเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก และมีสุนัขและแมวเลี้ยงกับสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากเช่นกัน โดยพบการแพร่ระบาดของโรคในเขตชุมชนเบญจรงค์ ทำให้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ส่วนชุมชนอื่นๆ ได้ให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯ เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค และประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ตระหนักถึงพิษภัยและป้องกันโรคอย่างถูกวิธี เพราะโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแพร่ระบาดได้ทุกฤดูกาล ไม่เฉพาะแค่หน้าร้อนเท่านั้น จึงสามารถนำสุนัขและแมวที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข ไปฉีดป้องกันโรคให้เรียบร้อยได้ตลอดทั้งปี ในวันเวลาราชการ
ส่วนการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยปกติจะอยู่ในความดูแลของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ แต่ทางเทศบาลนครนครราชสีมา ก็ได้เข้าไปให้การสนับสนุน อย่างเช่น สุนัขและแมวจรจัดในวัด พื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่สาธารณะที่มีคนเข้ามาช่วยจับสุนัขและแมวจรจัดให้ หากมีการร้องขอ ทางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครฯ ก็พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีสุนัขและแมวจรจัดอีกจำนวนมาก ที่ยังไม่สามารถจับตัวเอามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ นอกจากนี้ ในส่วนของประชาชนที่มาขอรับวัคซีนเพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวที่บ้านเอง พบว่า บางรายไม่สามารถฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ได้หรือเก็บรักษาวัคซีนผิดวิธี ทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันละควบคุมโรคไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงควรให้อาสาสมัครปศุสัตว์เข้าไปช่วยดำเนินการจะดีกว่า..
 
 

 





บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21