นายวิเชียรจันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เรียกประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นครั้งแรก ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และปรับภูมิทัศน์ภายในวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการดำเนินการจัดสร้างฯ ก็เพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงสร้างวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ให้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครราชสีมา โดยทางจังหวัดฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนงาน ซึ่งมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก /เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ,พระธรรมโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 / เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา วรวิหาร ,พระธรรมวรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา / เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร รวมทั้ง เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และคณะสงฆ์ในจังหวัด ให้ความเห็นชอบ-ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- ภาคเอกชน – องค์กรการกุศล และประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีพระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา / ผู้ช่วยเจ้าอาวสาวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ เข้าร่วมหารือ โดยที่ประชุมฯ อาจารย์กิตติชัย  ตรีรัชวิชชา ประติมากรผู้ปั้นรูปจำลองสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ได้นำแบบจำลองมาให้ได้ชม ซึ่งมีความสูง 75 เซนติเมตร ในท่าประทับยืน และจะขยายแบบเข้าโรงหล่อ มีขนาดความสูงจริงอยู่ที่ 4 เมตร ยังไม่รวมฐานประทับที่ต้องก่อสร้างพื้นยกระดับและตกแต่งอีก 2 เมตร 50 เซนติเมตร โดยกำหนดก่อสร้างไว้ในบริเวณวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร พร้อมกับจัดภูมิทัศน์-ทางเดินเท้าโดยรอบพื้นที่ –วางระบบประปา-ไฟฟ้าส่องสว่าง กับรื้อถอนอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น จำนวน 10 คูหาด้วย 

   ซึ่งการหารือ มีมติเบื้องต้นให้เร่งดำเนินการระดมทุนเพื่อนำมาจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ก่อน โดยไม่ต้องรอการรื้อถอนอาคารพาณิชย์ ส่วนการระดมทุนจัดสร้าง ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งแหล่งที่มาของงบประมาณ คณะกรรมการจัดสร้างฯ ได้เสนอให้จัดทำรูปหล่อและเหรียญบูชาเพื่อจัดหางบมาสนับสนุน โดยที่ประชุมฯ ได้ข้อสรุปว่า จะดำเนินการจัดทำรูปหล่อองค์ใหญ่ ความสูง 75 เซนติเมตร จำนวน 60 องค์ ให้เช่าบูชาเพื่อหารายได้ ในราคาองค์ละ 1 แสนบาท ,ส่วนรูปหล่อองค์เล็ก ขนาดความสูง 45 เซนติเมตร จัดสร้างจำนวน 363 องค์ ให้เช่าบูชาองค์ละ 1 หมื่นบาท และเหรียญบูชา จำนวน 6 แสนเหรียญ ให้เช่าบูชาในราคาที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ ในราคาเหรียญละ 20 บาทเท่านั้น สำหรับวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาพร้อมกับการสร้างเมืองนครราชสีมา ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกลาง” เป็นวัดกลางเมืองนครราชสีมาเดิม ซึ่งมีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือ การเป็นวัดศูนย์กลางของเมืองนครราชสีมามาแต่เดิม และเคยเป็นที่ประดิษฐานอัฐิของท้าวสุรนารี โดยมุมวัดฯ ด้านถนนจอมพล จะเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประดิษฐานหลักเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวเมืองนครราชสีมา นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดพระนารายณ์มหาราช ยังมีศาลพระนารายณ์มหาราชให้ประชาชนสักการะบูชาด้วย..

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21