ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพิธีปิดโครงการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาวะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ปรับชีวิตสู่สังคมอนาคต ประจำปี 2562 โดย นายพัชระ ตั้งพานิช ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นประธานปิดโครงการ พร้อมด้วย นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา, นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, ดอกเตอร์รัตนะ วรบัญฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3, นายบุญธรรม รอบคอบ ผู้อำนวยการสถานพินิจ จังหวัดนครราชสีมา, ร้อยเอกหญิงประวีณา ทองสุข ตัวแทนจากกรมพลศึกษา ที่ร่วมในพิธีปิดโครงการในครั้งนี้

     ตามที่ กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้กับจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาวะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้เล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

     โดย การจัดโครงการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาวะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ในครั้งนี้ มีเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ที่ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 380 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มสี มีการชิงชันกันทั้งหมด  3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล 9 คน , กีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาเซปักตะกร้อ ทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562

     ทั้งนี้ ทางด้านกรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ เรือนจำกลางจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ถือเป็นการส่งเสริมกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนต่อไป

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21