บรรยากาศในช่วงเปิดเทอมของหลายโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปอย่างคึกคัก เช่นเดียวกับที่บริเวณ Art Gallery and Exhibition (*อาร์ทแกลลอรี่ แอนด์ เอ๊กซ์ซิบีชั่น) เขตเทศบาลนคร นครราชสีมา โรงเรียนเทศบาล 3 ยมราชสามัคคี ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ โดยนำนักเรียน ห้องเรียน 2 ภาษา ปีการศึกษา 2562 ในชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โดยมทีนางสาววิรวี ขาวไชยมหา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ยมราชสามัคคี ได้นำคณะครูและนักเรียน กว่า 200 คน ร่วมทำกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ , กิจกรรมวงดนตรี และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม
            สำหรับห้องเรียนหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษใน การสื่อสาร เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ของเทศบาลนครนครราชสีมาโดยจะเน้นให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครนครราชสีมามีความโดดเด่นเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ ผู้เรียนสูงสุดในแต่ละด้านตามความถนัดและความสนใจ โดยคํานึงถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อม ของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21