เด็กผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้ปกครองและคณะครูกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมเวียนเนื่องในช่วงวันวิสาขบูชา  ที่ทางห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์ลนครราชสีมาได้จัดขึ้น   โดยทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 ได้ใช้โอกาสในเทศกาลวิสาขบูชานี้   ให้เด็กได้เรียนรู้และซึมซับการปฏิบัติธรรม ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมี พระภิกษุสงฆ์และนายรังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา  เป็นผู้นำประกอบพิธีเวียนเทียนรอบบุษบกอันประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้

ทั้งนี้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พบว่า  เด็กผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ ถึงร้อยละ 90 จากทั้งหมด ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของทางพัฒนาผู้เรียนที่ทางศูนย์พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งเด็กๆที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้แสดงออกทางการเข้าสังคมได้ดีขึ้น สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์เมื่อต้องออกมานอกสถานที่  พร้อมกันนี้ยังร่วมกันสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์จาก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เมียนมา และประเทศไทย พร้อมทั้งพระไตรปิฎกจากประเทศศรีลังกา ซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 2,100 ปี

และจากการออกทำกิจกรรมนอกสถานที่ เด็กจะมีลักษณะที่พึงประสงค์คือ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง   และใช้ได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน พร้อมกับการออกทำกิจกรรมนอกสถานที่ เด็กๆจึงมีความร่าเริงแจ่มใส ฝึกการช่วยเหลือดูแลตนเองเมื่อต้องออกนอกพื้นที่ โดยมีครูพี่เลี้ยงและผู้ปกครองช่วยเหลือดูแล ทั้งนี้ยังพบว่า เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ   สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว และทำกิจกรรมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21