คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จัดพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ที่บริเวณชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา พร้อมเปิดตัวการจัดทำแบบสำรวจด้านธุรกิจครั้งแรกของ มทร.อีสาน  ภายใต้ชื่อ “มทร.อีสาน โพล”  นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจยังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับสถานประกอบการ ชั้นนำทั่วประเทศ กว่า 25 แห่ง เช่น บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) , บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา,บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นต้น  ณ ห้อง 01901 ชั้น 9 คณะบริหารธุรกิจ

ด้าน ดร.ระบิล  พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เปิดเผยว่า สำหรับการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ  เพื่อให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา  คณาจารย์   ศิษย์เก่า  บุคคลภายนอก ตลอดจนบริษัท  ห้างร้าน   เช่น     การจัดฝึกอบรมต่างๆ  รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ   นอกจากนี้ การเซ็น MOU กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 25 แห่ง ก็เป็นการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรผู้ใช้บัณฑิต กับมหาวิทยาลัย โดยสถานประกอบการจะได้แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการโดยเกิดจากการ        ที่นักศึกษาได้ร่วมฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการนั้นๆ อีกทั้งคณาจารย์ก็ยังมีโอกาสได้เข้าเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากบริษัทในการร่วมเป็นที่ปรึกษา บัณฑิตที่จบจาก มทร.อีสาน  ก็จะมีโอกาสในการได้งานทำเพิ่มขึ้น  และเปิดโอกาสให้องค์กรผู้ใช้บัณฑิต

ซึ่งการจัดทำโพลสำรวจความต้องการของผู้บริโภคจัดเป็นศาสตร์อีกหนึ่งแขนงที่ ใช้เป็นเครื่องมือผลักดันธุรกิจให้เจริญเติบโตภายใต้สภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งยังเป็นการนำข้อมูลไปใช้ปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน สำหรับ มทร.อีสาน โพลซึ่งเปิดตัวครั้งแรก หัวข้อ โคราชเมืองแห่งอนาคต  ซึ่งได้ทำการสำรวจจากประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 489 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 62 มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 38  การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 53 อาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 41 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 42 ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ร้อยละ 75       

จากการสำรวจประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาที่สะท้อนระดับความสุขต่อโครงการต่าง ๆ ภายใน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 โครงการ ทั้งที่เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง  และโครงการที่รอเสนอขออนุมัติงบประมาณ  เช่น  โครงการมอเตอร์เวย์ บางประอิน – โคราช, ขยาย ทล304 + อุโมงค์เชื่อม 2 ผืนป่า, โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่1 โคราช-กรุงเทพฯ, โครงการระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา รถไฟฟ้ารางเบา LRT,  โครงการท่าเรือบกโคราช อ.สงูเนินผลปรากฏว่า       ส่วนใหญ่มีความสุขเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65 – 80

สำหรับผู้สนใจจะขอรับคำปรึกษาหรือสอบถามหลักสูตรสำหรับการอบรมด้านธุรกิจ สามารถติดต่อได้ที่        ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (Business Academic Service Center: BASC)  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โทร. 044 233000 ต่อ 3693

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21