ตัวแทนครู 40 คน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าอบรม “นวดตอกเส้น”   ช่วงปิดภาคเรียน หวังสร้างความรู้ให้ครู เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์จากการอบรม ไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป

วันนี้ ที่โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมอบรม “นวดตอกเส้น” ช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายที่จะให้ข้าราชการครูในสังกัด อบจ.เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ทีได้จากการอบรม ไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งมีข้าราชการครู อบจ.ให้ความสนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ใช้เวลาในการอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 7 วัน โดยวันนี้ ถือเป็นวันสุดท้ายของรุ่น ได้มีการเชิญกลุ่มผู้สูงอายุจากสถานสงเคราะห์ เข้ามาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นวดตอกเส้น จริง โดยมีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด

                        นางทรัพย์ลดา วงษายะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดตอกเส้น กล่าวว่า การนวด “ตอกเส้น” จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ มีทักษะที่ถูกวิธี จะไม่กระทำการที่รุนแรง จะไม่ลงแรงตอกในจุดอันตราย และจุดสำคัญของอวัยวะต่างๆ เช่น ปุ่มกระดูก การตอกเส้นจะเป็นการใช้แรงสั่นสะเทือนตามแนวเส้นจุดเดียวกับการใช้มือนวดนั่นเอง เพราะหากผู้ให้บริการไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสตร์การตอกเส้น อาจเป็นอันตรายกับผู้เข้ารับการนวดได้

สำหรับโครงการอบรม “นวดตอกเส้น” ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยรุ่นที่ผ่านๆ มา ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาอบรม เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ นอกจากนี้ยังมีรุ่นของข้าราชการครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในครอบครัว ชุมชนของตนเอง

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21