ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ชั้น 2  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์และประธานกรรมการธนาคารออมสิน  พร้อมด้วย  นายสมศักดิ์ จักสาน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  และนายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  ร่วมทำพิธีลงนาม  mouและร่วมเปิดกันเปิดโครงการ”เงินกู้สามัญ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเอื้ออาทร (korat Model)  เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นของสมาชิกสหกรณ์ฯ  ที่มีกับธนาคารออมสิน  ให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น  มีสมาชิกสหกรณ์ครูเข้าร่วมโครงกมารนี้ จำนวน 10,000 คน  วงเงินที่สนับสนุนโครงการนี้จำนวนเงินประมาณ 9,000 ล้านบาท

           นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์และประธานกรรมการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ทำสัญญากับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาเนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาหนี้สินครูถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มาก ดังนั้นทางธนาคารออมสินได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเป็นกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเอื้ออาทรของสหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมาจำกัด ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์ครูเข้าร่วมโครงการจำนวน 1 หมื่นคนในวงเงินสนับสนุนโครงการนี้จำนวน 9,000 ล้านบาท โดยวงเงินที่ธนาคารออมสินมอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาเป็นเงินจำนวน 2,360 ล้านบาทเพื่อให้สหกรณ์ไปดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาของสมาชิกกับธนาคารออมสินนอกจากนั้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพที่ดีขึ้น

          ด้านนายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เปิดเผยว่า เงินส่วนนี้กับธนาคารออมสินข้าราชการครูสามารถดำรงชีวิตได้  ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  และทางธนาคารออมสิน ยังมีแนวทางส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา  ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีศักยภาพในปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพหากไม่ต้องเป็นหนี้สถาบันการเงินต่างๆ  หลายสถาบันอีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงินต่างๆ ที่สำคัญที่สุด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและเป็นที่มั่นคง  ให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  กว่า 2 หมื่น ซึ่งครูที่เข้าโครงการ 1 หมื่น ธนาคารออมสินเป็นผู้คัดเลือกมาเพื่อส่งให้กับทางสหกรณ์ครูโคราช     เพื่อพิจารณาเพื่อที่จะให้เข้าโครงการ โคราชโมเดลอัตราในวงเงินกู้จำนวน 1 หมื่นราย  อัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่นที่ไปกู้มา

          ขณะที่ นายสมศักดิ์ จักรสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เปิดเผยว่า สถานะสหกรณ์ครู ฯ มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 36,392 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 15,441 ล้านบาท ทุนสำรอง 1,411 ล้านาท เงินรับฝาก 5,318 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 1,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 18 ล้านบาท ได้บริหารจัดการและดูแลเพื่อนสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 27,212 คน ซึ่งมีการทำธุรกรรมปล่อยกู้ ซื้อหุ้นเรือนหุ้นและรับเงินฝากที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป

          เงื่อนไขในการช่วยเหลือสมาชิก ฯ ที่เดือดร้อนปัญหาภาระหนี้สิน ล่าสุดมีสมาชิก ฯ สนใจเข้าร่วมโครงการนับหมื่นคน ข้อกำหนดต้องมีวินัยในการชำระหนี้และเมื่อชำระหนี้ทั้งธนาคารออมสินและสหกรณ์ครู ฯ ในแต่ละเดือนต้องมีเงินเหลือในบัญชีมากกว่า 5,000 บาท รวมทั้งผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทั้งธนาคารออมสินและสหกรณ์ครู ฯ เบื้องต้นได้อนุมัติเงินช่วยเหลือตามมูลค่าหนี้จำนวน 50 ราย หากเข้าร่วมโครงการ ฯ สมาชิก ฯ จะลดภาระดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 4.95 บาท

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21