สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่น 7 กลุ่มลิธัวเนีย ได้จัดการอบรมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Application สื่อการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ในจังหวัดนครราชสีมา ที่โรงแรมโคราชโฮเท็ล อำอเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาในแต่ละอำเภอ และ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่น 7

โดย  Mobile Application คือสื่อการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ในจังหวัดนครราชสีมา” ที่จะได้ร่วมกันพัฒนาโดยการนำแหล่งท่องเที่ยว ของดี ของขึ้นชื่อ สินค้าโอท็อปจากทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา รวบรวมไว้ในแอฟพลิเคชั่นเดียว ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำ และอบรมผู้หาข้อมูล โดยได้จัดอบรมเพื่อให้ผู้แทนของแต่ละอำเภอได้นำสิ่งเหล่านี้มารวบรวมและจัดทำ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ Mobile Application คือผลงานที่ทางนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ  ได้ประยุกต์ความรู้ ความสามารถ ทรัพยากรที่มี สร้างโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ได้นำเสนอแนวคิดใหม่ ช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศ หรือองค์กรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเจาะจง เป็นเรื่องที่มีผลเพื่อส่วนรวม และสามารถนำอไป ปฏิบัติได้จริง

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21