นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ  เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ ดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยทางจิตเวช  โดยกล่าวว่าภาพรวมในขณะนี้ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ได้เร่งปรับโฉมการบริการสนองนโยบายหลักที่สำคัญ คือ มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการรักษา ร่มรื่น ผ่อนคลาย นำเทคโนโลยีทันสมัยมาให้บริการ หรือนํา Smart Hospital มา ให้บริการเริ่มตั้งแต่ก่อนมารับบริการ ทางโรงพยาบาลมีระบบ sms แจ้งเตือนการมารับ บริการให้ตรงนัด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย หรือมีประวัติเคยฆ่าตัวตาย พบว่าผู้ป่วยกลุ่ม นี้มารับบริการตรงนัดมากขึ้นและมารับบริการอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 95

ซึ่งผู้รับบริการสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวมารับบริการได้ โดยบริเวณโรงพยาบาลมี Free Wifi เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆระหว่างรอรับบริการตรวจจาก แพทย์ และใช้บริการสแกน QR code เพื่อรับรู้ถึงระยะเวลาที่รอคอย ทราบจำนวนคิวที่รอ ลดความกังวล และลดความแออัดที่แผนกผู้ป่วยนอกลงได้ โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561   มีผู้ป่วยนอกมารับ บริการ 20,337 คน เฉลี่ยวันละ 350 คน ระยะเวลาการให้บริการผู้ป่วยใหม่เฉลี่ย 70 นาทีต่อราย ส่วนผู้ป่วยฉุกเฉิน 28 นาที นอกจากนี้ยังนำระบบ Automatic Pharmacy หรือการจัดยาด้วยเครื่องจัดยา อัตโนมัติ ลดความผิดพลาดในการจัดยาได้เป็นอย่างมาก และมีระบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์เพื่อนำไปพัฒนาระบบบริการ สามารถเรียกดูรายงานที่เป็นแบบปัจจุบัน แยกจุดบริการ และช่วงเวลาได้

ทางด้านนายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กล่าวว่าหลังจากที่ผู้ป่วยกลับบ้าน   ทางโรงพยาบาลมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย   ตั้งแต่โรงพยาบาล จนถึงสถานบริการเครือข่ายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยร้อยละ94 อยู่ในชุมชน ดังนั้น โรงพยาบาลจึงมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพจิตชุมชนตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน และได้ ดำเนินโครงการบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชนร่วมกับ สปสช. โดยผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง ได้รับบริการสุขภาพจิตในชุมชนประกอบด้วย 4องค์ประกอบคือ การติดตามเยี่ยมบ้าน การเฝ้าระวังอาการกําเริบ บริการจิตเวชฉุกเฉิน และบริการฟื้นฟูสุขภาวะจากหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ผลการ ดำเนินงานพบว่าสามารถติดตามผู้ป่วยได้ต่อเนื่องประมาณร้อยละ 3 จากจำนวนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ทั้งหมดของประเทศ และให้บริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงได้ประมาณร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย และจากงานวิจัยเพื่อติดตามคุณภาพของระบบบริการสุขภาพจิตในชุมชน  พบว่าผู้ป่วยมีอาการ ทางจิตทุเลา คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลดีขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ประการสำคัญคือผู้ป่วยจิตเวชอยู่ในชุมชน ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งครอบครัว ชุมชน มีความเข้าใจปัญหาการเจ็บป่วยทาง จิตใจ ผู้ป่วยไม่ใช่คนน่ารังเกียจหรือน่ากลัวหรือไร้ความสามารถอีกต่อไป





บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21