เช้าวันนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับหน่วยราชการ ภาคีเครือข่าย และประชาชน “จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัด ดำเนินกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง” บริเวณสะพานข้ามลำตะคอง ชุมชนสำโรงจันทร์ ซอยสำโรงจันทร์ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อแสดงพลังความรักความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน / หมู่บ้านให้ดีขึ้น ซึ่งนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานเปิดกิจกรรมฯ กล่าวว่า ลำตะคอง เป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดฯที่มีความยาวลำน้ำประมาณ 175 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3,446 ตารางกิโลเมตร ไหลผ่าน 11 ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง มากถึง 1 ล้าน 1 แสนคน

 

      โดยมีการใช้ประโยชน์จากลำน้ำทั้งด้านการเกษตร - อุตสาหกรรม และยังช่วยบำบัดเจือจางน้ำเสียให้กับชุมชนด้วย แต่เมื่อจำนวนประชากรเพิ่ม - เศรษฐกิจเจริญเติบโต ส่งผลให้ลำตะคองสกปรกและคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมอย่างหนัก มีสิ่งกีดขวางลำน้ำ มีบุคคลบุกรุกแนวเขตใช้ประโยชน์พื้นที่ริมลำน้ำอย่างเห็นแก่ตัว ซึ่งหากปล่อยไว้ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม กระทบต่อสุขภาพของประชาชน และมีผลต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของจังหวัด ในการนี้ จังหวัดนครราชสีมา จึงจัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง” ขึ้น เพื่อให้ลำตะคองในช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครฯ มีความสะอาด ปราศจากขยะและสิ่งกีดขวางลำน้ำ รวมถึง ปรับภูมิทัศน์โดยรอบลำน้ำ-ตกแต่งกิ่งไม้ให้สวยงาม เพื่อประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี 

 

     ทั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง” จำนวน 5 ครั้ง โดยร่วมกัน จัดเก็บวัชพืชในลำน้ำ – ตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดริมลำตะคอง เป็นระยะทางครั้งละ 1 กิโลเมตร ทุกๆวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ซึ่งได้คิ๊กออฟกิจกรรม ครั้งแรกที่บริเวณลำตะคองใกล้หมู่บ้านวีไอพี เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และที่ชุมชนสำโรงจันทร์ เป็นครั้งที่ 2 ในเดือนนี้ ส่วนครั้งต่อไปเดือนมีนาคม ที่บริเวณลำตะคอง ติดวัดท่าตะโก , เดือนเมษายน เป็นลำตะคองในช่วงที่ติดกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และครั้งสุดท้าย คือลำตะคองในช่วงชุมชนมหาชัย ซึ่งหลังจากทำความสะอาดแต่ละจุดแล้ว เทศบาลนครฯ จะจัดส่งพนักงานเทศกิจและพนักงานเก็บกวาด มาช่วยดูแลพื้นที่ไม่ให้สกปรกซ้ำ ก็เพื่อฟื้นคืนชีวิตให้กับลำน้ำสายหลัก ไว้ให้ชาวโคราชได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21