กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับปกครองจังหวัดฯ , ตำรวจสันติบาลจังหวัดฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จังหวัดนครราชสีมาขึ้น ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมารวม 80 คน เข้าร่วมโครงการฯ สืบเนื่องจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายด้านการรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยมุ่งที่จะพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนข้อมูลข่าวสารทางราชการ ในการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย – ความมั่นคงภายใน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะทำให้มีระบบการข่าวที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และครอบคลุมทุกพื้นที่

 

   รวมถึงพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน สนับสนุนข้อมูลข่าวสารจากทางราชการในการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย - ความมั่นคงภายในจากปัญหาต่างๆ อาทิ การแก้ไขปัญหายาเสพติด , การค้ามนุษย์ , ผู้หลบหนีเข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ยังเป็นการทบทวนความรู้ พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์ และขยายฐานสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง และเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคม และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ที่สำคัญยังเป็นช่องทางในการรวบรวมประเมินความคิดเห็น และสร้างความต้องการในระดับพื้นที่ สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการ และทัศนคติของประชาชน ต่อการปฏิบัติตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เพื่อที่จะนำมาปรับเป็นแนวทางดำเนินงานให้สอดคล้องสนองความต้องการของประชาชน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกับภาครัฐ นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้ตามเป้าหมาย

 

     ซึ่งการอบรมในโครงการฯ มีวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา , ตำรวจสันติบาลจังหวัด และที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานความมั่นคง มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการเขียนข่าวให้ ซึ่งบุคลากรที่เข้าอบรมจะได้มีทักษะและประสบการณ์ รู้จักการสังเกต จดจำตำหนิรูปพรรณคนร้ายหรือยานพาหนะ รวมทั้งมีจิตอาสาอุทิศตนแสวงหาข่าวสนับสนุนภาคราชการ และแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม ถูกต้อง ทันเวลา ตลอดจนสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยภาพรวมได้ตามเป้าหมาย

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21