พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยกำกับติดตามในเรื่องความคืบหน้าในการจัดทำงบประมาณตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 “นครชัยบุรินทร์” ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ,ชัยภูมิ ,บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ , ผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล , การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , โครงการ OTOP นวัตวิถี  , การแก้ไขปัญหายาเสพติด , การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2563

 

    โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กล่าวว่า ช่วงต้นปีงบประมาณ จะมีงบประมาณตามแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่และเรื่องของความเร่งด่วน ซึ่งช่วงนี้ปัญหาที่พบ คือ ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ ขอให้มีการใช้งบประมาณลงพื้นที่ให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้ทราบว่าปัญหาคืออะไร จะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาลงสู่พี่น้องประชาชนในเบื้องต้นโดยเร็วที่สุด ส่วนเรื่องการท่องเที่ยว อยากให้พัฒนาการท่องเที่ยว และการเกษตร อาหาร ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้ไปด้วยกัน โดยวางแผนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ให้เป็นเกษตรอินทรีย์-อาหารปลอดภัย ซึ่งมีทุนเดิมที่ดีอยู่แล้ว และฝากให้ภาคเอกชน-ภาคอุตสาหกรรมและหอการค้า ได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ ประชาชนจะได้มีรายได้จากการท่องเที่ยว  

 

     ส่วนเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแนวทางการยกระดับพัฒนาท่าอากาศยานนครราชสีมา หรือที่รู้เรียกกันว่า “สนามบินหนองเต็ง” ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ให้หารือร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคเข้ามา จะได้มี Demand ประชาชนและกลุ่มนักท่องเที่ยว เข้ามาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ภาพรวมกับประชาชนและสร้างรายได้เข้าพื้นที่มากกว่า

 

    ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานความก้าวหน้าเรื่องการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ว่า ดำเนินการในพื้นที่ 87 หมู่บ้าน มีครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับประโยชน์ 14,867 ครัวเรือน และมีสมาชิกในโครงการฯ จำนวน 42,093 คน ขณะที่การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ยังพบปัญหาในเรื่องเจ้าหนี้นอกระบบ ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร รวมถึง ศักยภาพของลูกหนี้ ที่ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ แม้ว่าจะได้มีการไกลเกลี่ยหนี้นอกระบบแล้ว อีกทั้ง ลูกหนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบได้อย่างแท้จริง เพราะติดขัดในเรื่องอายุ - อาชีพที่มีความมั่นคง และรายได้ไม่ชัดเจน ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้รายงานว่า ยาบ้า ยังคงเป็นตัวยาหลักที่แพร่ระบาดในพื้นที่ ขณะที่ ไอซ์-กัญชาสด – สารระเหย อยู่ในระดับเบาบาง แต่กัญชาแห้ง กลับมีแนวโน้มระบาดเพิ่มสูงขึ้น โดยอำเภอที่มีสถานการณ์ยาเสพติดแพร่ระบาดรุนแรง มี 8 อำเภอ , ปานกลาง 3 อำเภอ , เบาบาง 7 อำเภอ และไม่มีปัญหายาเสพติด จำนวน 15 อำเภอ ซึ่งทางจังหวัดฯ ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเข้าบุกล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ไม่ให้เป็นแหล่งพักยาเสพติด พร้อมกับกำหนดแนวทางปฏิบัติว่า หากจับกุมผู้ค้าและพบยาบ้าของกลางยาบ้า จำนวนตั้งแต่ 50 เม็ดขึ้นไป ให้นายอำเภอและหัวหน้าสถานีตำรวจเจ้าของท้องที่ บูรณาการหน่วยงานฯ ขยายผลหาเป้าหมาย และปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชนที่บุคคลนั้นอยู่อาศัยด้วย เพื่อตัดวงจรยาเสพติดในพื้นที่ให้ได้

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21