โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 ที่โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ ชมรม บริษัทเอกชน และผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้ให้การสนับสนุน ซึ่งมีพลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน คณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ร่วมส่งมอบโครงการฯ พร้อมกับมอบระบบอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนบ้านป่ากล้วย เพื่อยกระดับทางวิชาการด้วยการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม

 

       ถือเป็นการสานต่อนโยบายประชารัฐของรัฐบาล โดยได้ประสานความร่วมมือของหน่วยงานและบริษัทต่างๆที่มีกำลัง มีศักยภาพ และมีจิตสาธารณะ 40 บริษัทที่เข้ามาช่วย พัฒนาโรงเรียนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ มีหลักโภชนาการที่ดี ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

 

     โดยทำการคัดเลือกโรงเรียนในระดับหมู่บ้านหรือตำบล ที่มีชั้นเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากทางโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ จะได้เป็นแบบอย่างขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศ ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจเข้ามาพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้ต่อไป โดยได้ริเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งในปี 2561 ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านป่ากล้วย เข้าร่วมโครงการฯ และได้จัดสรรงบประมาณของ บริษัท ทีโอที มาพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปรับภูมิทัศน์อาคารเรียน ห้องสมุด และบริเวณโรงเรียน , ด้านการเสริมสร้างคุณภาพอนามัยและการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร-บริเวณหลังมือ-ภาชนะใส่อาหาร และปรับปรุงห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะ ,ด้านการสร้างเสริมสร้างหลักโภชนาการ ที่ดีใน-การจัดทำแปลงปลูกผัก อุปกรณ์ทำสวนผัก พร้อมจัดหาเมล็ดพันธุ์ กับโรงเรือนเลี้ยงไก่ - อุปกรณ์ให้อาหารและจัดหาอาหารสัตว์ , ด้านการยกระดับทางวิชาการและการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ – ปรับปรุงจัดหาคอมพิวเตอร์ใหม่ พร้อมติดตั้งระบบโทรคมนาคมให้ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับนักเรียนและด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน ด้วยการปรับพื้นสนามเด็กเล่นและทาสีเครื่องเล่นให้ใหม่ เพื่อให้เด็กๆได้มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21