โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร และนักเรียน นิทรรศการวิชาการ น.พ.ค.นิทรรศน์ ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ ครู นักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  สร้างความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน

           วันนี้ ที่โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา นางปิยฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู  บุคลากรและนักเรียน นิทรรศการวิชาการ น.พ.ค.นิทรรศน์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนอง งูเหลือมพิทยาคม คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

            ด้านนายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม กล่าวว่า โครงการนี้อยู่ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนได้มีความรู้ ประสบการณ์การทำงาน  และมีความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความรักและสามัคคี ให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษา

            ซึ่งโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาและการอนุรักษ์วัฒนธรรม  จึงได้บูรณาการกับภูมิปัญญา  วิถีชีวิตคนในท้องถิ่น  โดยมีกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิต  คือ  การประกอบอาชีพพื้นบ้าน แสดงผลผลิตสินค้าโอท็อป,  การแสดงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้งยังมีการบริการตัดผมฟรี  การทำกระเป๋าหนัง  จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

         

           สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพครู  บุคลากร  และนักเรียน  นิทรรศการวิชาการ น.พ.ค.นิทรรศน์  ครั้งที่ 2  มีการออกร้านนิทรรศการแต่ละชั้นปี  การแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลระดับภาคอีสานและประเทศ  พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ และผู้สนับสนุนโรงเรียน  พร้อมทั้งยังมีการแสดงบนเวที  ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่ร่วมงานเป็นอย่างมาก

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21