วันนี้ ที่โรงแรมเออร์มิเทจสปาแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9 ได้จัดเวทีนโยบายสาธารณะการสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม ของ กขป. เขต อนุกรรมการ และคณะทำงาน ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ เขตพื้นที่ 9 โดยมีภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคมในพื้นที่ 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วม

          นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9 กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ระหว่างปี 2561-2580)ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9 ได้ขับเคลื่อนงานใน 7 ประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งในปี 2561 มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ทั้งประเด็นเรื่อง การจัดการขยะ การดูแลผู้สูงอายุ เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ร้านยาส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน ตำบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ การจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกออล์ และประเด็นสุขภาวะพระสงฆ์ ซึ่งเฉพาะประเด็นสุขภาวะพระสงฆ์ ในวันพรุ่งนี้จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้แทนคณะสงฆ์ทั้ง 2 นิกาย และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

            นายแพทย์สำเริง กล่าวว่า สำหรับเวทีนโยบายสาธารณะการสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม ของ กขป. เขต 9 ต้องการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และคณะทำงานทุกระดับที่ทำงานในพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูประดับเขตอย่างเป็นรูปธรรม และตรงตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ

          สำหรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ระหว่างปี 2561-2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์มีสาระสำคัญประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง, ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม, ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยงยุทธ ภาพ/ ณฐกฤต ข่าว

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21