ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (APIC NRRU) ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลเกษตร
ทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา “เมืองเกษตรกรรมยั่งยืนอาหาร
ปลอดภัยโลก”  ที่หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่  ตำบลไชยมงคล    อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา   โดยมีนายวิวัฒน์  ศัลยกำธร   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา    กล่าวรายงานการจัดงาน ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ

จากนั้นเป็นการลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่าง จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา   ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง 33 แห่งต่อด้วยประธานในพิธี บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภาคการเกษตรด้วยระบบผลิตเกษตรกรรมยั่งยืนอาหารปลอดภัย ปิดท้ายด้วยผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เกิดจากการประสานความร่วมมือกันระหว่าง จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน่วยงานภาคีเครือข่าย    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 33 แห่ง ในการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่การพัฒนาเกษตรกรรมและอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จึงมีการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ขึ้น  

       โดยมีขอบเขตความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้ง 33 แห่ง คือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำเกษตรกรรมยั่งยืน   ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนาให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา  เกษตรกรในทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย ในการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก้ปัญหาการขาดแคลนสารอาหาร ส่งเสริมกระบวนการผลิต การบริโภคอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำที่ยั่งยืน สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและทางเพศ พัฒนาการสร้างห่วงโซ่คุณค่าเกษตรกรรมและอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้มีการบูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้มีความพร้อมต่อภัยพิบัติและสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

 

 

 

นอกจากนี้ยังจะมีการขยายผลความร่วมมือด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนานาชาติ มีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนฯ ของจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 3 ศูนย์ คือ 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนครราชสีมา และ 3. ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รวมไปถึงมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดเกษตรอินทรีย์ครบวงจรในจังหวัดนครราชสีมาและนานาชาติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างศักยภาพยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมาและเครือข่ายในประเทศสู่สากล ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีกำหนดระยะเวลาร่วมกัน 5 ปี นับจากวันที่ลงนามและจะมีการขยายผลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ต่อไป

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21