กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ภายใต้การบริหารของ ด็อกเตอร์พรฤดี นิธิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา จัดโครงการอบรมข้าราชการใหม่ ในหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา โดยนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาล ที่มุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ สำหรับไปทำหน้าที่พัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางด้านสุขภาพในเขตบริการสุขภาพที่ 9 โดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพในจังหวัดนครราชสีมา ,จังหวัดสุรินทร์ ,จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวน 98 คน เข้ารับการอบรมในโครงการฯ ซึ่งจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ ข้าราชการไทยหัวใจสะอาด นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้จากสื่อ ,ร่วมอภิปรายกลุ่ม ,เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้พัฒนาสมรรถนะหลักของการเป็นข้าราชการที่ดีผ่านกิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม ตลอดจน ได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ค่ายสุรนารี ซึ่งก่อนจบโครงการฯ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการประเมินผลศักยภาพจากคณะวิทยากรและอาจารย์ ที่นำแบบประเมินมาใช้สังเกตพฤติกรรม และจัดสอบแบบปรนัยวัดผลการเรียนรู้ผู้เข้าอบรมฯ ซึ่งพบว่า สามารถผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกคน

     และในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานเปิดโครงการได้ให้โอวาทว่า การเป็นข้าราชการที่ดี ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการใหม่ทุกคน เพราะข้าราชการใหม่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน จึงขอให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และขอให้นำหลักวิชาการ ,เหตุผล และความชอบธรรม มาใช้เชื่อมโยงการทำงาน รวมถึง ต้องรู้จักการครองตน  ครองคน และครองงาน โดยรู้จัดงานในหน้าที่และทำงานในเชิงรุก มีวามรู้ความเข้าใจในงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนของตนเองและของหน่วยงาน อาทิ กฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้ง ขอให้ข้าราชการใหม่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน และหมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้จักผิดชอบชั่วดี มีจิตใจโอบอ้อมอารี อ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมบริการประชาชนด้วยความเท่าเทียม และรู้จักเรียนรู้งาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย..

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21