Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนในพื้นที่ รวมกว่า 800 คนทำกิจกรรมในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และปรับภูมิทัศน์ลำตะคอง หน้าประตูระบายน้ำมะขามเฒ่า บ้านมะขามเฒ่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทาง 300 เมตร รวมพื้นที่ 10,500 ตารางเมตร หรือ 6.52 ไร่

 

โดยมีหน่วยทหาร ปภ.ศูนย์/ปภ.จังหวัด ชลประทานจังหวัด และเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานกำจัดจอก และวัชพืชที่กีดขวางบริเวณลำตะคองด้านหน้าประตูระบายน้ำ การกำจัดวัชพืชบริเวณริมฝั่งลำตะคอง และกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำตะคอง โดยแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 4 จุด แต่ละจุดใช้จิตอาสาผู้ปฏิบัติงาน 200 คน รวมผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาอีกกว่า 800 คน โดยกิจกรรมโครงการจิตอาสาฟื้นฟู และปรับภูมิทัศน์ลำตะคอง (หน้าประตูระบายน้ำมะขามเฒ่า) จะทำให้พื้นที่ลำตะคองบริเวณหน้าประตูระบายน้ำมะขามเฒ่า มีความสวยงาม    ให้ประโยชน์ทั้งด้านการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังตัวเมืองนครราชสีมา การใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ กำหนดเดินทางตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบายตามแนวทางผังการจัดกิจกรรมสำหรับการดำเนินงานตามพระราโชบาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้เกิดความสามัคคีและประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด” ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

 

 

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21