Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

 

ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี โดยเริ่มต้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวรายงานการจัดโครงการปลูกความจงรักภักดี รวมพลังสามัคคี สร้างถนนเฉลิมพระเกียรติพร้อมนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 1,000 คน กล่าวคำปฏิญาณ

 

 

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สร้างความรักความสามัคคีปรองดอง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองในมิติศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมจิตอาสาสืบไป

 

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21