ที่ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำหนดพื้นที่การจัดงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 ที่ลานอนุสาวรีท้าวสุรนารี,สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ และบริเวณโดยรอบ โดยได้มีการหารือกันเกี่ยวกับการจัดทำผังการจัดตั้งร้านค้า และกำหนดรูปแบบกิจกรรมการจัดร้าน-จัดนิทรรศการ และการประกวดต่างๆ ซึ่งจะต้องกำหนดรูปแบบและจัดสรรพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจัดแบ่งพื้นที่การจัดงาน / กิจกรรม ออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย พื้นที่ของผู้ประกอบการ , พื้นที่ของส่วนราชการ , การจัดกิจกรรมบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา , กิจกรรมแสดงเวทีกลาง ซึ่งจะมีวงดนตรีแสดงทุกคืน ส่วนวันที่ 30 มีนาคม 2562 มีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม , วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีกิจกรรมการประกวดหลานสาวย่าโม และกิจกรรมการประกวดภายในงาน  อาทิ การประกวดหลานสาวย่าโม , การประกวดกล้วยไม้ และการประกวดสุขภาพเด็กดี 

    ซึ่งวันเริ่มงานฯ วันที่ 23 มีนาคม 2562 จะมีพิธีวิ่งคบไฟ และพิธีมอบคบไฟ 4 มุมเมือง ตั้งแต่ช่วงเช้าตามด้วยพิธีบวงสรวงอัฐิท้าวสุรนารี ที่วัดศาลาลอย อำเภอเมืองนครราชสีมา และพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2562 ซึ่งจะมีขบวนสักการะคุณย่าโม 5 ขบวน เคลื่อนเข้าสู่บริเวณลานอนุสาวรีท้าวสุรนารี ประกอบด้วย ขบวนเมืองหญิงกล้า,ขบวนผ้าไหมดี หมี่โคราช,ขบวนปราสาทหิน,ขบวนดินด่านเกวียน และขบวน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จากนั้น จึงเป็นพิธีวางบายศรี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธาน  , ทรงวางพานบายศรี ,พระราชทานผ้าสไบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออัญเชิญขึ้นห่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ก่อนจะทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ทรงเปิดงานและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

    โดยการกำหนดพื้นที่การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ จะเน้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์ - ภูมิปัญญาท้องถิ่นโคราช ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำโครงการพัฒนาเมือง มาจัดบูธเผยแพร่ให้ชาวโคราชได้รู้จัก และเกิดความตื่นตัว เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น อาทิ โครงการเมกะโปรเจ็กต์ของรัฐบาล - มอเตอร์เวย์ , รถไฟทางคู่ , รถไฟความเร็วสูง , ท่าเรือบก smart City , โครงการคัดแยกขยะ , การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมไปถึง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ  , นวัตกรรมผลงานเด่นต่างๆ และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจังหวัด มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานด้วย

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21