ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพิธีจัดงานวันครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2562 โดย นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานพร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู อาจารย์ ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ที่เข้าร่วมในพิธี

 

     โดย ครู ถือเป็นอาชีพที่ทรงคุณค่ามีบทบาทต่อกระบวนการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติ ในฐานะผู้ที่ประสิทธิ ประสาทความรู้ พร้อมทั้งอบรมสั่งสอน บ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 ว่า ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนาก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี เพื่อให้ครู ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับศิษย์ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพและความสามารถ ปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

     โดยในงานวันครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2562 ได้มีพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับครูดีเด่นในสาขาต่างๆ ซึ่งรางวัลที่น่าสนใจมีดังนี้ รางวัลผู้ที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้แก่ นางจุติพร จันทร์เผือก ครูวิทยฐานะชำนานการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชำ, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับจังหวัดนครราชสีมา มี 2 คน ได้แก่ นางจุติพร จันทร์เผือก ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชำ และนางปราณีย์ ปานแก้ว ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 3(ยมราชสามัคคี)

 

     ส่วนรางวัล คนดีศรีย่าโม มีผู้ที่ได้รับเลือกทั้งหมด 4 คน ได้แก่ นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ, นางดุษฎี ปิดตะคุ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 3(ยมราชสามัคคี), นายเพิก พึ่งปัญญา ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) และนางวิไล ผดุงตาล ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21