นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกก ตำบลพังเทียม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองกกไปยังบึงสระจรเข้ เพื่อเติมน้ำดิบสำรองไว้ผลิตประปาให้เพียงพอใช้อุปโภค-บริโภคในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งมีนายอำเภอโนนไทย ,นายอำเภอพระทองคำ , นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย , ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในอำเภอโนนไทย ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานการเปิดระบบผันน้ำฯ ในครั้งนี้ ซึ่งสืบเนื่องมาจากเทศบาลตำบลโนนไทย เคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากโครงการชลประทานนครราชสีมา ช่วยจัดตั้งระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองกกไปบึงสระจรเข้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ให้การสนับสนุนและช่วยผลักดันโครงการฯ ดังกล่าว จนกรมชลประทานได้จัดสรรงบประมาณลงมาช่วยเหลือ ทั้งสิ้น 19,917,000 บาท ให้โครงการชลประทานนครราชสีมา เร่งดำเนินโครงการวางแนวท่อระบบผันน้ำจนแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบ-ถ่ายโอนภารกิจโครงการฯให้กับเทศบาลตำบลโนนไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งต่อมาได้เปิดโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 แต่เนื่องจากเทศบาลโนนไทย ไม่สามารถดำเนินการปิดระบบได้ เพราะต้องขออนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาล จากองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม และเทศบาลตำบลโคกสวายก่อน ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาอนุมัติให้เทศบาลตำบลโนนไทย ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้มีการเปิดระบบผันน้ำอย่างเป็นทางการในครั้งนี้

   ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การผันน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกก ไปเก็บกักไว้ทีบึงสระจระเข้ เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยป้องกัน-แก้ไปปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อำเภอโนนไทยได้ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ประกอบกับสภาพพื้นดินจะเค็ม-ไม่อุ้มน้ำ ทำให้ประสบวิกฤตขาดแคลนน้ำมาแล้ว โดยเฉพาะโรงพยาบาล โรงเรียน และวัด ต้องนำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสำรองน้ำดิบเก็บกักเอาไว้ให้ได้มากที่สุด และบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม ควบคู่กับประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ซึ่งเชื่อว่า จะมีน้ำเพียงพอใช้อุปโภค-บริโภคจนผ่านหน้าแล้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมประเมินสถานการณ์ทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 3 เดือน ยังพบว่า มีอีก 58 หมู่บ้านที่คาดว่าจะแล้งในปี 2561 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้สั่งให้นายอำเภอ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ได้หาแนวทางแก้ไขเป็นการเร่งด่วน โดยให้บูรณาการการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ส่วนพื้นที่ใดที่สามารถรับมือกับวิกฤตภัยแล้งได้ ก็ให้ส่งเสริมการทำปศุสัตว์และส่งเสริมอาชีพกับชาวบ้าน เพื่อจะได้มีรายได้มาจุนเจือเลี้ยงครอบครัว แทนการทำเกษตรในช่วงหน้าแล้ง

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21