จากสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน

  ซึ่งมีประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเข้ารับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 3,000 ราย ทางจังหวัดฯ จึงแบ่งจุดเข้ารับสิ่งของพระราชทาน ออกเป็น 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ มีประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ 500 ราย และอำเภอโนนไทย 500 ราย เข้ารับสิ่งของพระราชทาน  ,จุดที่ 2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 500 ราย และอำเภอจักราช 500 ราย เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ส่วนจุดที่ 3 คือที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโชคชัย มีประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอโชคชัย 500 ราย และอำเภอครบุรี  500 ราย เข้ารับสิ่งของพระราชทาน

    ซึ่งทั้ง 3 จุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ และพลตรียุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมต้อนรับ พร้อมรายงานสรุปสถานการณ์ปัญหาภัยหนาว ในพื้นที่เมื่อปี 2560 และรายงานจำนวนผู้เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ว่า มีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ ซึ่งจากการสำรวจความต้องการผ้าห่มกันหนาว ประจำปี 2560 พบว่า มีประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนกว่า 3 แสนคน แยกเป็นผู้สูงอายุกว่า 2 แสนคน  , เด็กไร้ ผู้อุปการะ5 พันคน , ผู้พิการ 4 หมื่นคน ,  ผู้มีรายได้น้อย 3 หมื่นคน และผู้ประสบความเดือดร้อน 9 หมื่น 9 พันคน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้เข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว และได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ โดยครั้งนี้ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุ , เด็กไร้ผู้อุปการะ ,คนพิการ-ทุพพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย เข้ารับสิ่งของพระราชทาน

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสในความห่วงใย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรถ่ายทอดให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาทุกหมู่เหล่า ให้ได้รับทราบถึงน้ำพระราชหฤทัย ที่ต้องการจะบรรเทาความเดือดร้อนแก่พสกนิกรของพระองค์ พร้อมได้มอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวด้วย ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาทุกหมู่เหล่า และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21