โนนสูงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลงแขกดำนา ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา แปลงนาข้าวสาธิต มีพื้นที่จำนวน 3 ไร่ เพื่อสะสมสายพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในห้วง วันแม่แห่งชาติ และแสงดออกถึงความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์...

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21