ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

          เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในโครงการ 1984 ทำดีเพื่อแม่ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559

เวลา 07.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล  ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา